Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Uprzejmie informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Wilczyn rozpoczynają pracę w dniu wyborów od godz. 6.00. /-/ Urzędnik Wyborczy Piotr Kamiński

2 MAJA 2014 URZĄD NIECZYNNY

Zgodnie z zarządzeniem Nr 120/2/2014 Wójta Gminy Wilczyn 2 maja 2014 r. jest dniem wolnym od pracy. Urząd Gminy w Wilczynie pełnił będzie dyżur w sprawach wyborów do Parlamentu Europejskiego w godz. 7.30 – 15.30

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z zm.), rozdziału XII Rocznego programu współpracy gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania - obsługa świetlicy socjoterapeutycznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania Działając na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Wójt Gminy Wilczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na...

XLVII SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 09:00 /czwartek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie...

XLVI SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, z w o ł u j ę XLVI sesję Rady Gminy Wilczyn dniu 28 luty 2014 r. o godz. 09:00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Before using Provigil, inform your doctor for those who have angina heart problems,...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na 2014 rok

Wilczyn, 2014-02-05 OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT Uprzejmie informuję, że w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego ogłoszonego w dniu 09 stycznia 2014 r. przyznana została dotacja:

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z zm.), rozdziału XII Rocznego programu współpracy gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT DO DOFINANSOWANIA w zakresie rozwoju sportu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT DO DOFINANSOWANIA na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej działających na terenie Gminy Wilczyn

XLV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645/ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę XLV nadzwyczajną sesję Rady Gminy...