Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

24 GRUDNIA 2014 (WIGILIA) - URZĄD GMINY NIECZYNNY

W dniu 24 grudnia 2014 (wigilia) Urząd Gminy Wilczyn będzie nieczynny. Odpracowanie w/w dnia nastąpi w dniu 13 grudnia 2014 r. (sobota).

Sprawozdanie z konsultacji

Wilczyn, 13.11.2014 r. SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

10 LISTOPADA 2014 R. - URZĄD NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 120/2/2014 Wójta Gminy Wilczyn 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy. W nagłych przypadkach (zgonu) skontaktować się z Z-cą Kierownika USC p. Beatą Matusiak pod numerem tel. 722 323 286.

Ogłoszenie konsultacji uchwały w sprawie przyjęcie Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Na podstawie uchwały Nr L/349/10 Rady Gminy w Wilczynie...

XLIX SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, z w o ł u j ę XLIX sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 09:00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie...

Informacja

Uprzejmie informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Wilczyn rozpoczynają pracę w dniu wyborów od godz. 6.00. /-/ Urzędnik Wyborczy Piotr Kamiński

2 MAJA 2014 URZĄD NIECZYNNY

Zgodnie z zarządzeniem Nr 120/2/2014 Wójta Gminy Wilczyn 2 maja 2014 r. jest dniem wolnym od pracy. Urząd Gminy w Wilczynie pełnił będzie dyżur w sprawach wyborów do Parlamentu Europejskiego w godz. 7.30 – 15.30

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z zm.), rozdziału XII Rocznego programu współpracy gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania - obsługa świetlicy socjoterapeutycznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania Działając na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Wójt Gminy Wilczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na...

XLVII SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 09:00 /czwartek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie...