Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XL SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645/, z w o ł u j ę XL sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 29 października 2013 r. o godz. 8.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie...

XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594/ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn...

NOWY WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO!

Informujemy, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. wraz z fakturami za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2013 r. Wniosek.pdf

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej działających na terenie Gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej działających na terenie Gminy Wilczyn § 1 Warunki ubiegania się o dotację. Zgodnie z § 2 pkt 3...

Zaproszenie do składania ofert na wyłączność obslugi w zakresie gastronomii, handlu, dmuchańców, wesołego miasteczka podczas imprez plenerowych w Gminie Wilczyn

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie Na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) ZAPRASZA Do złożenia oferty cenowej na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii, handlu, dmuchańców,...

XXXVI SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę XXXVI sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 21 maja 2013 r. o godz. 09:00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Informacje na temat ambulatoryjnej pomocy doraźnej

Wilczyn, 2013 – 05 - 08 Informacje na temat ambulatoryjnej pomocy doraźnej w przypadkach, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne w aptekach bez recepty nie przyniosły poprawy znajdują się: a) we wszystkich publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej...

Ogłoszenie w sprawie naboru do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z zm.), rozdziału XII Rocznego programu współpracy gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania Działając na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Wójt Gminy Wilczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na...