Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Wilczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wilczyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-06-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Tomasz Filipski , adres e-mail: informatyk@wilczyn.pl , telefon: 632683032.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Strzelińskiej 12D. Przy schodach wejściowych znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, która kieruje bezpośrednio do wejścia do Biura Obsługi Interesantów znajdującego się na parterze budynku.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów.

Dostosowanie wind

Budynek Urzędu Gminy w Wilczynie nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność pochylni

Nie posiadamy

Dostępność informacji głosowych

Nie posiadamy

Dostępność pętli indukcyjnych

Nie posiadamy

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T 29 wraz z dogodnym dojściem do przejścia dla pieszych, w odległości mniejszej niż 100 m od wejścia do budynku.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie posiadamy

Dostępność tłumacza języka migowego

Nie posiadamy

Dodatkowe informacje

  • Koordynator w zakresie dostępności architektonicznej oraz w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej - Pani Monika Pałaszyńska (mail: m.palaszynska@wilczyn.pl; tel. (63) 26 83 032 wew. 31);
  • Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej - Pan Tomasz Filipski (mail: informatyk@wilczyn.pl, tel. (63) 26 83 032 wew. 32).

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatorta oraz zespołu ds. dostępności.pdf

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 102
03 października 2020 11:07 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
03 października 2020 11:07 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
03 października 2020 11:02 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.