Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie studium wykonalności w zakresie Poddziałania 3.2.1.

Wilczyn, 2015-12-21 Nr 7011.57.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: usługę wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektów decyzji

Wójt Gminy Wilczyn w celu rozeznania cen rynkowych i wyłonienia wykonawcy projektów decyzji na 2016 rok : o ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny przygotowania jednej decyzji wraz z analizą terenu i wykazem instytucji, których...

Ogłoszenie

W dniu 24 grudnia 2015 roku (czwartek) Urząd Gminy w Wilczynie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wilczyn Nr 120/7/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2015 roku.

Ogłoszenie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów dydaktycznych

Wilczyn, 16.07.2015 r. wg. rozdzielnika Wilczyńskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup następujących pomocy naukowych.