Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Wójta Gminy Wilczyn w sprawie wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

ZARZĄDZENIE NR 050/4/2016 WÓJTAGMINY WILCZYN z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach...

Konsultacje społeczne dotyczące podziału sołectwa Kopydłowo na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Kopydłowo i sołectwo Kopydłówek

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących podziału sołectwa Kopydłowo na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Kopydłowo i sołectwo Kopydłówek. Celem konsultacji jest poinformowanie i poznanie opinii mieszkańców sołectwa Kopydłowo w zakresie podziału sołectwa Kopydłowo na dwa odrębne sołectwa: - sołectwo...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w roku 2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania Działając na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie studium wykonalności w zakresie Poddziałania 3.2.1.

Wilczyn, 2015-12-21 Nr 7011.57.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: usługę wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektów decyzji

Wójt Gminy Wilczyn w celu rozeznania cen rynkowych i wyłonienia wykonawcy projektów decyzji na 2016 rok : o ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny przygotowania jednej decyzji wraz z analizą terenu i wykazem instytucji, których...

Ogłoszenie

W dniu 24 grudnia 2015 roku (czwartek) Urząd Gminy w Wilczynie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wilczyn Nr 120/7/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2015 roku.

Ogłoszenie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”