Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

W dniu 05 czerwca 2015 roku (piątek) Urząd Gminy w Wilczynie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wilczyn Nr 120/6/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2015 roku. Wójt Gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Urząd Gminy w Wilczynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych zgodnie z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Termin realizacji – 01 czerwiec 2015...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w roku 2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania Działając na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej działających na terenie Gminy Wilczyn

24 GRUDNIA 2014 (WIGILIA) - URZĄD GMINY NIECZYNNY

W dniu 24 grudnia 2014 (wigilia) Urząd Gminy Wilczyn będzie nieczynny. Odpracowanie w/w dnia nastąpi w dniu 13 grudnia 2014 r. (sobota).

Sprawozdanie z konsultacji

Wilczyn, 13.11.2014 r. SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

10 LISTOPADA 2014 R. - URZĄD NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 120/2/2014 Wójta Gminy Wilczyn 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy. W nagłych przypadkach (zgonu) skontaktować się z Z-cą Kierownika USC p. Beatą Matusiak pod numerem tel. 722 323 286.

Ogłoszenie konsultacji uchwały w sprawie przyjęcie Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Na podstawie uchwały Nr L/349/10 Rady Gminy w Wilczynie...

XLIX SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, z w o ł u j ę XLIX sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 09:00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie...