Petycje

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI


I. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1195)  petycje  mogą  być  wnoszone do  Wójta Gminy Wilczyn  oraz do Rady Gminy Wilczyn:

1)   pisemnie   na  adres  - Urząd Gminy w Wilczynie lub Rada Gminy w Wilczynie, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D;

2)   za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres  gmina@wilczyn.pl  lub przez elektroniczną  skrzynkę podawczą.

II. Petycja powinna  zawierać:

1) imię  i nazwisko wnoszącego oraz  adres do korespondencji, jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą  ją osobę,

2) jeśli petycja  składana jest  w interesie  innej osoby, musi to nastąpić za  jej  zgodą wyrażoną w formie pisemnej, którą  należy dołączyć  do petycji,

3) petycje  niezawierające imienia  i  nazwiska  (nazwy) oraz adresu  wnoszącego będą pozostawiane bez rozpoznania,

4) wskazanie przedmiotu petycji, którym z godnie z art. 2 ust. 3 ustawy  o petycjach „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego  petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”,

III. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 


Zarządzenie Nr 0050/63/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 listopada 2015 w sprawie organizacji przyjmowania i roapatrywania petycji w Urzędzie Gminy w Wilczynie.pdf


 

Rok 2019

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Skan petycji

Zasięgane opinie

Przewidywany termin rozpatrzenia

Sposób załatwienia petycji

1

2

3

4

5

6

7

8

 1

25.03.2019 r.

 osoba fizyczna

Celem niniejszego Wniosku/Petycji i zamierzeniem Osób go sygnujących - jest  aby poprzez swoje serwisy  Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu  za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy,  bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności. 
 

 pobierz

 -

09.04.2019 r.

OGZ.152.1.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Rok 2018

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Skan petycji

Zasięgane opinie

Przewidywany termin rozpatrzenia

Sposób załatwienia petycji

1

2

3

4

5

6

7

8

 1

8.11.2018 r.

 osoba fizyczna

wyciecie drzewa

 pobierz

 -

 31.12.2018 r.

 OGZ.152.1.2018
Informacja
Decyzja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rok 2016

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Skan petycji

Zasięgane opinie

Przewidywany termin rozpatrzenia

Sposób załatwienia petycji

1

2

3

4

5

6

7

8

 1

27.05.2016 r.

 osoba fizyczna

zmiany podziału administracyjnego Wilczyna i Wilczogóry

 pobierz

 -

 20.06.2016 r.

 Zarządzenie Nr 0050/32/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2016 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 2058
10 kwietnia 2019 11:47 (Tomasz Filipski) - Zmiana treści zakładki.
01 kwietnia 2019 11:27 (Tomasz Filipski) - Zmiana treści zakładki.
01 kwietnia 2019 11:25 (Tomasz Filipski) - Zmiana treści zakładki.