Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

.Zestawienie ofert i wybór oferty na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania w zakresie działania 9.3.3.

Wilczyn, 06.07.2016 r. usługę wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w zakresie Poddziałania: 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej Na...

Zapytanie ofertowe na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii, handlu, dmuchańców, wesołego miasteczka podczas imprez plenerowych w Gminie Wilczyn

Wilczyn, 09.05.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie ul. Rynek 14 62-550 Wilczyn ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie Na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) ZAPRASZA ...

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wilczyn

Wilczyn, 2016-04-29 Nr 7011.13.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wilczyn. I. Przedmiot zamówienia:...

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w dniu 28-04-2016 r. (czwartek) od godz. 10.00 w kasie Urzędu Gminy.

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE STATUTÓW SOŁECTW

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/179/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wilczyn (Dz. Urz. Województwa...

Wyniki wyboru partnera spoza finansów publicznych w celu wspólnego realizowania projektu

Gmina Wilczyn jako Wnioskodawca i Lider projektu składanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach 2 Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia...

Informacja o wyborze oferty na studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w zakresie Poddziałania: 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Wilczyn, 04.02.2016 r. Dotyczy: usługi wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w zakresie Poddziałania: 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Na...

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym w ramach poddziałania 3.2.1.

Wilczyn, 2016-01-13 Nr 7011.2.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: usługę wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie...