Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania

Działając na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 135 z późn. zm.) oraz Uchwały...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej działających na terenie Gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej działających na terenie Gminy Wilczyn § 1 Warunki ubiegania się o dotację. Zgodnie z § 2 pkt...

XLIV SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645/, z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 31 grudnia 2013 r. o godz. 09:00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Podjęcie...

I N F O R M A C J A

Od 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny .Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał osobie: której...

24 GRUDNIA 2013 (WIGILIA) - URZĄD GMINY NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, iż Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2013 r. została dla pracowników Urzędu Gminy w Wilczynie ustalona dniem wolnym od pracy. W zamian za to Urząd Gminy w Wilczynie będzie czynny w sobotę 28 grudnia 2013 w godzinach 7.30 -15.30. Natomiast w dniu 20 grudnia 2013 r. (piątek) Urząd Gminy w Wilczynie czynny...

XLIII SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645/, z w o ł u j ę XLIII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 09:00 /czwartek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie...

XLII SESJA RADY GMINY WILCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645/, z w o ł u j ę XLII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 09:00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie...

Sprawozdanie z konsultacji

Wilczyn, 15.11.2013 r. SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilczyn

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645/ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę XLI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn...

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Na podstawie uchwały Nr L/349/10 Rady Gminy w...