Druki do pobrania

Opłaty skarbowe:

-        za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107,00 zł (z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej)

-        za wydanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł  (z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej)

-        za zmianę decyzji o warunkach zabudowy – 10,00 zł (z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej)

-        za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

-        za wydanie wypisu/wyrysu:
od wypisu: do 5 stron – 30,00 zł, powyżej 5 stron – 50,00 zł,
od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł, nie więcej niż – 200,00 zł.

Nr Konta: BS Konin o/Wilczyn - 91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

 


 

Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 


 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w m.p.z.p. i obszarze rewitalizacji

 


 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy OTK.6730.

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy OTK.6730.

- oświadczenie do wniosku

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy OTK.6730.

- zgoda stron postępowania

 


 

Wniosek o ustalenie  lokalizacji inwestycji celu publicznego OTK.6733.

 


 

 

Wniosek o wydanie wydanie wypisu i wyrysu z z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wilczyn lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gm. Wilczyn OTK.6727...W

Wniosek o wydanie zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  OTK.6853.....

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego OTK.6853....

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego zjazdu z drogi publicznej - gminnej

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 


 

 


 

 Deklaracje i informacje podatkowe:

 

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.

Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2010 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 9607
25 sierpnia 2020 12:11 (Tomasz Filipski) - Zmiana treści zakładki.
28 lipca 2020 14:27 (Magdalena Nowakowska) - Zmiana treści zakładki.
28 lipca 2020 14:27 (Magdalena Nowakowska) - Zmiana treści zakładki.