Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2009 - 02 - 06 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości...

Obwieszczenie w sprawie Budowy boisk sportowych w miejscowości Wilczogóra, gmina Wilczyn w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Nr OTK 7331/P-8/08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na wniosek Biura Projektów...

Postanowienie Nr OTK 6011-33/08/09

Wilczyn, dn. 19-01-2009 r. Nr OTK 6011-33/08/09 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 93 ust. 5, art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1, art. 125 § 1 i § 3 K.p.a. (jednolity tekst Dz. U....

OBWIESZCZENIE w sprawie „budowy odwodnienia o/Jóżwin II B (budowy rurociągów i rowu bariery zewnętrznej oraz rurociągów bariery wewnętrznej) i budowy zasilania bariery wewnętrznej i zewnętrznej w energię elektryczną

Nr OTK 7331/P-8/08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na wniosek Kopalni Węgla Brunatnego „Konin"...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2009 - 01 - 12 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości...

Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn.

Wilczyn, 17 - 11 - 2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn. 1.Przedmiot rokowań: nr ew. działki 26/7 o pow. 1,4797 ha położona we wsi Wturek, nr księgi wieczystej KN1N/00054408/7 - bez obciążeń, oraz zobowiązań związanych...

Decyzja o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Nr OTK 6011-11/08

Wilczyn, dn. 15-10-2008 r. Nr OTK 6011-11/08 D E C Y Z J A o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Na podstawie art. 94 pkt 2, art. 96 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. K.p.a....

Decyzja o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Nr OTK 6011-17/08

Wilczyn, dn. 15-10-2008 r. Nr OTK 6011-17/08 D E C Y Z J A o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Na podstawie art. 94 pkt 2, art. 96 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. K.p.a....

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr. OTK 7620-19/08

Wilczyn, dnia 08.10.2008 r. OTK 7620-19/08 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.. Nr 98 póz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 ust. l pkt 2,...