Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w w tym budowa zbiornika na nieczystości płynne w Kaliskach, gmina Wilczyn"

OTK 6733.01.2014 Wilczyn, dnia 20.10.2014r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyn Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam,

„Zima to okres ogrzewania mieszkań i domów”

Ze względu na okres zimowy i sezon grzewczy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z nieszczelności i drożności przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych, używania zgodnie z instrukcją obsługi różnego rodzaju grzejników elektrycznych...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Kaliskach gmina Wilczyn"

WÓJT GMINY Wilczyn Ul. Strzelińska 12D 62-550 Wilczyn OTK.6733.01.2014 Wilczyn, dnia 08.09.2014r. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeksu Postępowania Administ

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 31.07.2014 Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 518 ze zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Wilczyn, wykaz dotyczy działki: o...

OGŁOSZENIE GOSiR o możliwości wydzierżawienia:

O G Ł O S Z E N I E Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie informuje o możliwości wydzierżawienia: części nieruchomości ozn. nr ew. 394/2 obręb Wilczyn (teren GOSiR-u) o pow. ok. 100 m2, części budynku magazynowego (hangar) o pow. użytkowej 43,75 m2 oraz o pow. 14,60 m2 na obsługę klientów, sprzętu pływ