Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie „Budowy rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem, w celu przerzutu wód kopalnianych do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego

Nr OTK 7331/P-2/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na...

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim. Sieć kanalizacyjna w aglomeracji Wilczyn dla zadań w miejscowościach: Mrówki, Świętne, Zygmuntowo, Cegielnia, Dębówiec”

Nr OTK 7331/P-3/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na...

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym

Wilczyn, 2009 - 07 - 08 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn....

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody na działce nr ew: 168/5 w obrębie Góry gm.Wilczyn

Wilczyn, dnia 01.06.2009 r. Nr OTK 7620-16/09 Z A W I A D O M I E N I E Wójt Gminy Wilczyn zawiadamia, że w dniu 27.05.2009r. na wniosek Gminy Wilczyn została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody na działce nr ew: 168/5 w obrębie...

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacji stacji uzdatniania wody na działce nr ew: 161/2 w obrębie Ościsłowo gm. Wilczyn

Wilczyn, dnia 01.06.2009 r. Nr OTK 7620-18/09 Z A W I A D O M I E N I E Wójt Gminy Wilczyn zawiadamia, że w dniu 27.05.2009r. na wniosek Gminy Wilczyn została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacji stacji uzdatniania wody na działce nr ew: 161/2 w obrębie...

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody na działce nr ew: 14/1 w obrębie Kopydłówek gm.Wilczyn

Wilczyn, dnia 01.06.2009 r. Nr OTK 7620-17/09 Z A W I A D O M I E N I E Wójt Gminy Wilczyn zawiadamia, że w dniu 27.05.2009r. na wniosek Gminy Wilczyn została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody na działce nr ew: 14/1 w obrębie...

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Uporządkowaniu Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim - Sieć kanalizacyjna w aglomeracji Wilczyn dla zadań w miejscowościach: Mrówki, Świętne, Zygmuntowo, Cegielnia, Dębówiec,

Wilczyn, dnia 21.05.2009 r. Nr OTK 7620-21/09 Z A W I A D O M I E N I E Wójt Gminy Wilczyn zawiadamia, że w dniu 21.05.2009r. na wniosek Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Uporządkowaniu...

Obwieszczenie w sprawie budowy „Budowy rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem, w celu przerzutu wód kopalnianych do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego”

Nr OTK 7331/P-2/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./,...

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-8/08

Z A W I A D O M I E N I E Wójt Gminy Wilczyn zawiadamia, że w dniu 05.05.2009r. na wniosek KWB "KONIN" w Kleczewie S.A., ul. 600-lecia 9, 62,540 Kleczew, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie odwodnienia o/Jóźwin II B - budowa rurociągów...

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Uporządkowaniu Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim - Sieć kanalizacyjna w aglomeracji Wilczyn dla zadań w miejscowościach: Mrówki, Świętne, Zygmuntowo, Cegielnia, Dębówiec”

Wilczyn, dnia 16.04.2009r. Nr OTK 7620-21/09 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...