Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wilczyn, gmina Wilczyn.

Wilczyn, 21 - 12 - 2009 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wilczyn, gmina Wilczyn. 1. Przedmiot przetargu:

OBWIESZCZENIE w sprawie budowy linii kablowej n.n. 0,4 kV dla zasilania bariery wewnętrznej O/Jóźwin II B, w obrębie geodezyjnym Kaliska, działki o nr: 221, 219, 218, 187, 224, 241, 242/1, 242/2.

Nr OTK 7331/P-6/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów dotyczące działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie organizuje w dniu 13.11.2009 spotkanie informacyjne dla beneficjentów dotyczące działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2009 - 11- 02 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331-P-4/09

Nr OTK 7331/P-4/09 Wilczyn , 2009-09-17 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 2 pkt. 5, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz ar

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331-P-3/09

Wilczyn, 2009-09-02 Nr OTK 7331/P-3/09 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art

Obwieszczenie końcowe w sprawie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dębówiec - Maślaki, gm. Wilczyn

OTK 7331/P-4/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity t