Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wilczyn, gmina Wilczyn.

Wilczyn, 21 - 12 - 2009 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wilczyn, gmina Wilczyn. 1. Przedmiot przetargu: - nr ew. 797 o pow. 2.933 m2, cena wywoławcza - 49.861,00 zł /bez podatku VAT/, wadium 4.986,10 zł - nr księgi wieczystej...

OBWIESZCZENIE w sprawie budowy linii kablowej n.n. 0,4 kV dla zasilania bariery wewnętrznej O/Jóźwin II B, w obrębie geodezyjnym Kaliska, działki o nr: 221, 219, 218, 187, 224, 241, 242/1, 242/2.

Nr OTK 7331/P-6/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na...

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Wójt Gminy Wilczyn ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych. ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Uporządkowaniu Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim - Sieć kanalizacyjna w aglomeracji Wilczyn dla zadań w miejscowościach: Kownaty, Mrówki, Świętne, Zygmuntowo, Cegielnia

Wilczyn, dnia 01.12.2009r. Nr OTK 7620-48/09 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacja Terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie (remont)”.

Wilczyn, dnia 10.11.2009r. Nr OTK 7620-44/09 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów dotyczące działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie organizuje w dniu 13.11.2009 spotkanie informacyjne dla beneficjentów dotyczące działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spotkanie odbędzie się w związku z konkursem na działanie 1.2 WRPO (zgodnie z harmonogramem...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2009 - 11- 02 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości...

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331-P-4/09

Nr OTK 7331/P-4/09 Wilczyn , 2009-09-17 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 2 pkt. 5, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331-P-3/09

Wilczyn, 2009-09-02 Nr OTK 7331/P-3/09 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Obwieszczenie końcowe w sprawie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dębówiec - Maślaki, gm. Wilczyn

OTK 7331/P-4/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na wniosek z dnia...