Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja - 24 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 40/10 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Wilczynie dnia wolnego w zamian za 25 grudnia 2010 r. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 129 § 1 i art. 130 § 2...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenie ewentualnych żądao w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii napowietrzno-kablowych 6 kV - do zasilania stacji Sdp B29 oraz sieci n.n. do zasilania studni głębinowych JBz – 147, JBz – 148, JBz – 149,JBz - 150”,

Nr OTK 7331/P-8/10 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam...

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

WÓJT GMINY WILCZYN GMINNY KOMISARZ SPISOWY ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Więcej>>

Obowiązek usuwania śniegu z dachu

OBOWIĄZEK USUWANIA ŚNIEGU Z DACHU Wojewoda wielkopolski Piotr Florek przypomina o konieczności usuwania nadmiaru śniegu i lodu, który zalega na dachach obiektów budowlanych. Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić...

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko

Wilczyn, dnia 25.11.2010 r. Nr OTK 7620-24/09 OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie 79 ust. 1, art. 33 – 35 oraz art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wyremontowanie i udrożnienie połączeń pomiędzy 5 jeziorami, w tym śluzy łączącej Jezioro Suszewskie i Kownackie”

Nr OTK 7331/P-7/10 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam...

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami” w miejscowościach: Kownaty, Świętne, Zygmuntowo, Cegielnia, Mrówki dla Gminy Wilczyn.

Nr OTK 7331/P-5/10 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na wniosek z dnia 27.05.2009r.,...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kooczącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa radiolinii cyfrowej wraz z kontenerową stacją teletransmisyjną”, wskazany teren na działkach o numerach ewidencyjnych: 226, 255, 248, 145, 224, 154/2 położonych w obrębie miej. Kaliska, gm. Wilczyn.

Nr OTK 7331/P-6/10 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam...

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-6/10

Wilczyn 2010-11-10 Nr OTK 7331/P-6/10 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-5/10

Wilczyn 2010-11-05 Nr OTK 7331/P-5/10 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...