Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębówcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Nr OTK .6733.3.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam o wszczęciu...

I N F O R M A C J A o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 12.12.2011 r. I N F O R M A C J A o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży &

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wilczyn, dnia 21.11.2011 r. Nr OTK.6220.1.2011 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustaw

I N F O R M A C J A o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wilczyn przeznaczonych do oddania w najem

Wilczyn, 18.10.2011 r. I N F O R M A C J A o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wilczyn przeznaczonych do oddania w najem

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN z dnia 3 października 2011 r.

Nr OTK .6733.2.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam, że W&oa...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Nr OTK.604.24.11 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opinia - postanowienie w sprawie lokalizacji drogi powiatowej DP 3178P na odcinku Wola Spławiecka – Kaliska.

Wilczyn, 2011-09-19 OTK. 7012.16.2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 193,

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:„Budowa rurociągu kanalizacyjnego – tłocznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miej. Wilczogóra - Wilczyn”,

Nr OTK .6733.1.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam, że Wójt...