Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Uporządkowaniu Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim - Sieć kanalizacyjna w aglomeracji Wilczyn dla zadań w miejscowościach: Kownaty, Mrówki, Świętne, Zygmuntowo, Cegielnia

Wilczyn, dnia 01.12.2009r.


Nr OTK 7620-48/09

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku) Wójt Gminy Wilczyn zawiadamia, że w dniu 26.11.2009  na wniosek Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Uporządkowaniu Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim - Sieć kanalizacyjna w aglomeracji Wilczyn dla zadań w miejscowościach: Kownaty, Mrówki, Świętne, Zygmuntowo, Cegielnia".
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem oraz treścią mogą zapoznać się z nim w Urzędzie Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska 12D pok. 11.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy  w Wilczynie  w godzinach
7. 30 - 15.00 w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Otrzymują:
1.BIP Urzędu Gminy w Wilczynie,
2.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilczynie,
3.Tablica ogłoszeń sołectwa wsi Kownaty,
4.Tablica ogłoszeń sołectwa wsi Świętne,
5.Tablica ogłoszeń sołectwa wsi Zygmuntowo,
6.Tablica ogłoszeń sołectwa wsi Wilczyn,
7.a/a.

 

Do wiadomości:
1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
    ul. Nadbrzeżna 6A, 62-500 Konin,
2. INST-BUD-ROL EKO
    ul. Marii Konopnickiej 11,
    63-400 Ostrów Wielkopolski,

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2009 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 2288
01 grudnia 2009 13:56 (Tomasz Filipski) - Utworzenie dokumentu.