Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 5/2008

Wilczyn, 2008-07-23

Nr sprawy 5/2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn,

adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie,

Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45

Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Zmiana konstrukcji dachu na budynku OSP Wturek - gm. Wilczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Nie przysługuje odwołanie

Zmiana konstrukcji dachu na budynku OSP Wturek - gm. Wilczyn.

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe.

- rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych,

- rozebranie obróbek blacharskich,

- rozebranie deskowania dachu,

- wykucie z muru okien drewnianych,

- wykucie otworów drzwiowych i okiennych.

2. Roboty murarsko - betoniarskie.

- obmurowanie i uzupełnienie tynków,

- obróbki blacharskie,

- montaż okien,

- wymurowanie kominów wolnostojących,

- wykonanie zbrojenia konstrukcji,

- uzupełnienie ścian cegłą budowlaną.

3. Wykonanie konstrukcji stalowej dachu.

- wykonanie wiązarów dachowych,

- wykonanie płatwi dachowych,

- malowanie konstrukcji pełnościennych,

- montaż wiązarów stalowych, płatwi z kształtowników, stężeń dachów.

4. Więźba drewniana dachu.

- konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej (murłaty, krokwie, kleszcze),

- ołacenie połaci dachowych.

5. Pokrycie dachu.

- montaż blach fałdowanych, gąsiorów, okapów, wiatrownic,

- wykonanie połączenia połaci ze ścianami,

- obróbka kominów,

- montaż wentylatorów dachowych,

- montaż rynien,

6. Sufit podwieszony część niska.

- okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi,

- izolacja z folii polietylenowej,

- izolacje przeciwdźwiękowe.II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot główny - 45.00.00.00 - 7

Przedmiot szczegółowy - 28.81.24.10 - 4

II.1.5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2) Termin wykonania - 31 październik 2008 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadium - 3.000,00 zł., słownie: trzy tysiące złotych.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach

1) w pieniądzu

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3) w gwarancjach bankowych

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami),

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BS Konin O/Wilczyn 91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie gotówkowej przyjmuje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem\" i dołączyć do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach kopię gwarancji lub poręczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, a oryginał tego dokumentu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert do kasy Urzędu Gminy w Wilczynie.

Uwaga: wadium musi być zabezpieczone na okres 26 dni licząc od daty składania ofert, tj. do dnia 08 września 2008 r. - termin związania z ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.Zwrot wadium - Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy:

1/ upłynął termin związania ofertą

2/ zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy

3/ unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia

4/ Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

b)który został wykluczony z postępowania

c)którego oferta została odrzucona

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 4 ppkt. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

III.2) Warunki udziału.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2

5) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej

6) Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane
i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego

w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ze zm.)Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia/ nie spełnia\".

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 1 do SIWZ

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

7) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 2 do SIWZDokumenty dodatkowe, które należy dołączyć do oferty:

- zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ

- oferowane warunki gwarancji - zał. nr 4 do SIWZ

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony

IV.2.1) Kryteria oceny ofert - najniższa cena

IV.2.2) Aukcja elektroniczna - nie dotyczy

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: - www.wilczyn.bazagmin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Wilczynie

ul. Strzelińska 12 D

62-550 Wilczyn

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.

Data: 14/08/2008 Godzina :10:00

Miejsce: Urząd Gminy w Wilczynie

ul. Strzelińska 12 D

62-550 Wilczyn

IV.3.5) Termin związania ofertą:

Do: 08/09/2008

Wilczyn, 23.07.2008r.Z - ca Wójta

mgr Piotr Kamiński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 100618
23 lipca 2008 14:47 (Tomasz Filipski) - Dodanie załącznika.
23 lipca 2008 14:47 (Tomasz Filipski) - Dodanie załącznika.
23 lipca 2008 14:46 (Tomasz Filipski) - Dodanie załącznika.