Aktualności

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE

O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

NA REALIZACJĘ W 2010 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873  z późn. zmianami) Wójt Gminy Wilczyn ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych.

 

Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także do innych jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, realizujących statutowe zadania w niżej wymienionych zakresach.

 

I.                   Rodzaje zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w zakresie męskiej piłki nożnej

 

46.000,00 zł

2.

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej

 

24.000,00 zł

3.

Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego

10.800,00 zł

4.

Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Wilczyn

3.600,00 zł

Oferty można składać oddzielnie na poszczególne rodzaje zadań.

 

II.                Zasady przyznawania dotacji.

Komisja konkursowa powołana przez wójta oceni spełnianie przez oferentów wymogów formalnych i merytorycznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym ogłoszeniu. Zatwierdzenia wyboru ofert dokona Wójt Gminy Wilczyn. Podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze zostaną poinformowane o wyborze ich ofert i terminie podpisania umowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Wilczyn a organizacją wnioskującą o dotację.

 

III.             Termin i warunki realizacji zadań.

Zadania wymienione w pkt I realizowane będą w okresie od dnia zawarcia umowy do
31 grudnia 2010 r.

Zadania winny być realizowane w taki sposób, by przede wszystkim skierowane były do mieszkańców gminy Wilczyn.

Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych
w formie dotacji.

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Dotacja nie może być wykorzystana na inne cele niż określone w umowie.

 

IV.              Termin składania ofert.

 

Zainteresowane podmioty muszą złożyć pisemne oferty – osobiście lub za pośrednictwem poczty, w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn
w terminie do 14 stycznia 2010r.  do godz. 09:00.

Na kopercie należy zamieścić oznaczenie, że jest to oferta na konkurs ofert oraz wskazać rodzaj zadania, którego oferta dotyczy.

Oferty należy sporządzić na formularzu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Wilczynie – pokój nr 10 oraz na stronie pod adresem www.wilczyn.bazagmin.pl

Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, którego oferta została wybrana

Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

 

Oferty muszą zawierać w szczególności:

a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

f)        deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki:

a)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

c)      statut organizacji.

Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone „za zgodność
z oryginałem”

V.                 Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

Oferty ocenione zostaną w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert przez komisję konkursową powołaną przez wójta. Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane kryteria:

a)      merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

b)      możliwość realizacji zadania przez podmiot z uwzględnieniem doświadczenia, zasobów rzeczowych i kadrowych tego podmiotu; realność wykonania zadania,

c)      liczba osób objętych projektem,

d)      ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

e)      udział środków własnych i innych źródeł finansowania w realizacji zadania,

f)        zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi oferenta.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a)      przygotowane na odpowiednim formularzu,

b)      prawidłowo wypełnione,

c)      zawierające komplet niezbędnych załączników,

d)      złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.

 

VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Wilczyn w latach
2007 – 2008 zadaniach publicznych.

 

Nazwa zadania

Wysokość dotacji
w 2008 r.

Wysokość dotacji
w 2009 r.

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w zakresie męskiej piłki nożnej

43.500,00

46.000,00

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej

23.500,00

24.000,00

Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie
z realizacją elementów programu profilaktycznego

10.800,00

10.800,00

Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Wilczyn

3.600,00

3.600,00

 Wzór oferty, umowy i sprawozdania jest dostępny w Urzędzie Gminy w Wilczynie oraz znajduje się na stronie internetowej www.wilczyn.bazagmin.pl.

 

 

 Wójt Gminy Wilczyn
Stanisław Wiechecki

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2009 08:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 104930
15 grudnia 2009 08:50 (Izabela Joachimczak) - Dodanie załącznika.
15 grudnia 2009 08:50 (Izabela Joachimczak) - Dodanie załącznika.
15 grudnia 2009 08:49 (Izabela Joachimczak) - Dodanie załącznika.