Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustaleniu dochodu gospodarstwa rolnego

Kod RWA

TDZ.9.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać m. in.: dane składającego wniosek, adres, nr NIP lub PESEL, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko pracy d/s podatku od środków transportowych, ewidencji działalności gospodarczej

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 13 nr tel. 63/2683032 wew. 21

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca, pocztę lub osobiście

Opłaty

Kwota 17 zł jeśli podlega opłacie skarbowej.

Wpłata do kasy Urzędu Gminy

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ ewidencyjny rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje zaświadczenie lub odmawia wydania zaświadczenia. Następuje to w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Podstawa prawna

  • Art. 217, § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami).
  • Art. 67a  § 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Wojewody Wielkopolskiego Delegatura w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 835
28 sierpnia 2014 14:51 Magdalena Nowakowska - Dodanie załącznika.
28 sierpnia 2014 14:51 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.