Odroczenie terminu płatności

Kod RWA

TDZ.7.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

W przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna:

 • wniosek, wraz z uzasadnieniem, o odroczenie terminu płatności. 

 

Załączniki:

 • oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnioskującego o pomoc publiczną,
 • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej (jeśli jest we wspólnym gospodarstwie domowym osoba bezrobotna),
 • udokumentowanie ponoszonych wydatków (przedłożyć do wglądu rachunki, np. za gaz, energię elektryczną, czynsz, telefon, koszty leczenia oraz inne),
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej (jeśli zachodzi taka sytuacja).

 

W przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna:

 • wniosek, wraz z uzasadnieniem, o odroczenie terminu płatności (we wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, NIP, REGON, PKD).

 

Załączniki:

 • oświadczenie o otrzymanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem nazwy organu, od którego otrzymano pomoc oraz kwotę pomocy,
 • bilans (za rok miniony),
 • sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • deklaracja dla podatku od towarów i usług,
 • pisemne wyjaśnienie dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określenie kierunku działania dla poprawy sytuacji finansowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko ds. podatku od środków transportowych, ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczeń

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: Doręczenie dokumentów odbywa się poprzez Poczt Polską lub gońca.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 30 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję, którą wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 67a  § 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 843
28 sierpnia 2014 14:45 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.