Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/ z tytułu powiększenia nowego gospodarstwa rolnego

Kod RWA

WPO.6.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego.
  • Kserokopia aktu notarialnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko pracy ds. wymiaru i opłat

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub pocztę

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję, którą wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.

Podstawa prawna

  • Art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 136, poz.969 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Gminy Wilczyn

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego -

  • grunty będące przedmiotem prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • nabyte w drodze umowy sprzedaży grunty będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • przeznaczone na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha,
  • grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenia gospodarstwa już istniejącego - do powierzchni nieprzekraczającej100 ha - na okres 5 lat.

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia - stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub z Zasobu Własności Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 803
28 sierpnia 2014 14:37 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.