Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Kod RWA

MOK.2

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Załączniki:

  • wypisy z rejestru gruntów nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich (dokument zamawia się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie ul. Plac wolności 16),
  • odpisy ksiąg wieczystych lub badania ksiąg wieczystych nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich (dokument zamawia się w Sądzie Rejonowym w Koninie,  lub badania sporządzone przez uprawnionego geodetę),
  • mapa ewidencyjna (dokument zamawia się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, ul. Plac Wolności 16)
  • kopie uprawnień geodety

Po wydaniu przez Urząd postanowienia o wszczęciu postępowania i upoważnienia dla geodety, geodeta przedkłada następujące dokumenty z wnioskiem o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (dokumenty te winny być przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie):

  • protokół graniczny lub akt ugody,
  • dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic,
  • kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych, oświaty, kultury i zdrowia

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub pocztę

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

60 dni

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

Podstawa prawna

  •  Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku.

Tryb odwoławczy

1.Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie

2.Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy do Sądu Rejonowego.

3.Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą przysługuje stronie odwołanie, które wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 938
28 sierpnia 2014 14:10 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.