Podział nieruchomości

Kod RWA

MOK.1

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości.

Załączniki (oryginały):

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
 • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla organu podziałowego),
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy.

 

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych, oświaty, kultury i zdrowia

Złożenie dokumentów: Piętro I Pokój nr 17 nr tel. 63/ 2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub pocztę

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

60 dni

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

Podstawa prawna

 • Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie wnosi się w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 975
28 sierpnia 2014 14:08 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika.
28 sierpnia 2014 14:07 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika.
28 sierpnia 2014 14:05 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.