Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Kod RWA

ITR.9

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek, który powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

- cel zajęcia pasa drogowego,

- lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,

- planowany okres zajęcia pasa drogowego.

  • Do wniosku należy załączyć:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

  • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy dołączyć dodatkowo:

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:1000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

  • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, zarządca drogi może zażądać dodatkowo:

- projektu budowlanego obiektu umieszczonego w pasie drogowym,

- harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej, nadzoru i rozliczania inwestycji

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: przekazanie przez gońca lub listownie przez Pocztę Polskę

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

  • art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. nr 19, poz. 115 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 1126
28 sierpnia 2014 11:26 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.