Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Kod RWA

ITR.5

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać (o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
  • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
   • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej, nadzoru i rozliczania inwestycji

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17,  nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: dostarczenie przez gońca lub Pocztę Polską

Opłaty

kwota 107 zł

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

60 dni

Podstawa prawna

 • Art. 51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) ze zmianami.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 • lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestorów (art. 52 ust. w/w).

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 825
28 sierpnia 2014 10:12 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.