Wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego (lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się

Kod RWA

EWO.7.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego (lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się,
  • kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
  • dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 1 nr tel. 63/2683032 wew. 28

Odbiór dokumentów: przekazanie przez gońca lub Pocztą Polską

Opłaty

10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresu zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

 

Podstawa prawna

  • Wniesienia żądania prawnego – art. 15 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
  • Sposób załatwienia sprawy – art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami).
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej i określenia jej wysokości – art. 1 pkt 1 lit „a” ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282). Przedmiot opłaty skarbowej został określony w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, w części I wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, pod pozycją 53.  

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 831
28 sierpnia 2014 07:47 Magdalena Nowakowska - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2014 15:30 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.