Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

Kod RWA

EWO.6.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • podanie o zameldowanie,
  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”/ „zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy”
  • dowód dokonania opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 1 nr tel. 63/2683032 wew. 28

Odbiór dokumentów: przekazanie przez gońca lub Pocztą Polską

Opłaty

10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej

Termin i sposób załatwienia

1. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

  • Podstawa wszczęcia postępowania o zameldowaniu – art. 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 999 ze zm.).
  • Sposób załatwienia sprawy – art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami).
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej i określenia jej wysokości – art. 1 pkt 1 lit „a” ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282) oraz ust. 53 części I – załącznika do tej ustawy.
  • Wzory formularzy meldunkowych: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 827
27 sierpnia 2014 15:29 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.