Wybory- rejestr wyborców DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW i UDOSTĘPNIANIE REJESTRU. - część A dla obywateli Polski, - części B dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, - udostępnianie rejestru wyborców.

Kod RWA

EWO.5.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Część A dla obywateli Polski:

 • Wyborca stale zamieszkały lub nie zamieszkały, ale stale przebywający na terenie Gminy Wilczyn bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu Gminy Wilczyn zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym, właściwym dla miejsca zamieszkania lub przebywania.
 • Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania w godzinach pracy urzędu.
 • Wyborca stale zamieszkały na obszarze Gminy Wilczyn pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej Gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu Gminy Wilczyn
 • Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania w godzinach pracy urzędu.

 

Załączniki:

 •  kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
 •  pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Część B dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami Polski:

 • Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze Gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców, wpisany jest na własny wniosek, nie później niż 30 dni po zarządzeniu wyborów, w których na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach zamierza uczestniczyć.

 

Załączniki:

 • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,
 • oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 1 nr tel. 63/2683032 wew. 28

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 1 nr tel. 63/2683032 wew. 28

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

3 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się bez zbędnej zwłoki.

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zmianami),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za naszym pośrednictwem, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do Wójta Gminy Wilczyn reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za naszym pośrednictwem do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Dopisanie do rejestru wyborców załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 824
27 sierpnia 2014 15:27 Magdalena Nowakowska - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2014 15:27 Magdalena Nowakowska - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2014 15:25 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.