Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych

Kod RWA

EWO i USC.4.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
  • dowód osobisty – do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych lub USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 1 lub 3 nr tel. 63/2683032 wew. 28 lub 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 1 lub 3 nr tel. 63/2683032 wew. 28 lub 26

Opłaty

Kwota17 zł.

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn, zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia do Wojewody Wielkopolskiego Delegatura w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Wilczyn

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia m.in. w sprawach:

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 894
27 sierpnia 2014 15:23 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.