Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt czasowy

Kod RWA

EWO.2.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 3 miesiące należy złożyć:

  • wypełniony formularz (druk) meldunkowy,
  • dowód osobisty, a dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia,
  • za osobę niepełnoletnią, czynności wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Przy wymeldowaniu z pobytu czasowego ponad 3 miesiące:

  • wypełniony formularz (druk) o wymeldowanie,
  • osobiste przybycie z dokumentem stwierdzającym tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 1 nr tel. 63/2683032 wew. 28

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 1 nr tel. 63/2683032 wew. 28

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonuje się odręcznie poprzez wydanie poświadczenia dokonanej czynności meldunkowej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012r., poz. 1475 )

Tryb odwoławczy

Brak.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania i wymeldowania:

  1. jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 807
27 sierpnia 2014 14:57 Magdalena Nowakowska - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2014 14:56 Magdalena Nowakowska - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2014 14:55 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.