Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Kod RWA

EWO i USC.1.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz (druk) wniosku,
  • wykazanie interesu prawnego 2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania  danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych),
  • uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych,
  • dowód dokonania stosownej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych lub USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 1 lub 3 nr tel. 63/2683 wew. 26 lub 28

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 1 lub 3 nr tel. 63/2683 wew. 26 lub 28

Opłaty

Kwota 31 zł.  

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Informację o danych osobowych uzyskuje się po złożeniu formularza (druku)  wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji, a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), ustawa z dn. 10.04 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. Nr 139, poz. 993 z 2006 r. wraz ze zmianami).
  • Rozporządzenie MSWiA z dn. 19.11 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11 2008 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. Y. z 2008 r. Nr. 207, poz. 1298) 
  • Ustawa z dnia 16.11 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Wojewody Wielkopolskiego Delegatura w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Wilczyn

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 869
27 sierpnia 2014 14:52 Magdalena Nowakowska - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2014 14:51 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.