Postępowanie w sprawie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego

Kod RWA

OSZ.2

Wymagane dokumenty

  • wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, opiekunów prawnych, dyrektora szkoły,
  • oświadczenie o wysokości dochodów,
  • dane osobowe uczniów,
  • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • oświadczenie wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. obsługi szkół

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 15, nr tel. 63/2683032 wew. 29

Odbiór dokumentów: Piętro I, Pokój nr 15, nr tel. 63/2683032 wew. 29

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”,
  • Uchwała Rady Gminy Wilczyn z dnia 21.08.2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Termin składania wniosków upływa od dnia 15 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne przeznaczone jest dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do czasu ukończenia realizacji nauki, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 908
27 sierpnia 2014 12:15 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 10:29 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.