Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Kod RWA

KHZ.2

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwale Rady Gminy Wilczyn

Załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy, handlu, zgromadzeń i zaopatrzenia

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: dostarczenie przez gońca lub Pocztę Polską

Opłaty

Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

1. Podstawowa:

a). 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,

b). 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c). 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Po rozpatrzeniu wniosku zostają wydane zezwolenia lub decyzja odmowa.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Gminy Wilczyn

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

a). 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

b). 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

c). 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 1164
27 sierpnia 2014 12:13 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:19 (Tomasz Filipski) - Utworzenie sprawy.