Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprez

Kod RWA

KHZ.1

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwale Rady Gminy Wilczyn

Załączniki:

  • pisemna zgoda organizatora imprezy,
  • kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż określonego rodzaju napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z zezwoleń. (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Urząd Gminy Wilczyn)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy, handlu, zgromadzeń i zaopatrzenia

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: dostarczenie przez gońca lub Pocztę Polską

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

a). 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo

b). 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

c). 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Po rozpatrzeniu wniosku zostają wydane zezwolenia lub decyzja odmowa.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, tylko przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Wilczyn, która wydaję opinię w formie postanowienia.

Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni. 

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 1206
27 sierpnia 2014 12:12 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:15 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:15 (Tomasz Filipski) - Utworzenie sprawy.