Wykup prawa własności gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym

Kod RWA

MKA.2

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wykup prawa własności gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym podpisany przez wszystkich współużytkowników wieczystych

Załączniki:

  • kserokopie dokumentów potwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego i archiwum

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: Kancelaria Notarialna

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki (umowa cywilno-prawna) - ok. 6 miesięcy

Organ przedkłada wniosek Radzie Gminy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Gminy – uchwała o sprzedaży, następnie wycena prawa własności gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu, wywieszenie wykazu o sprzedaży, po upływie terminu wywieszenia wykazu i po upływie terminu do składania wniosków w sprawie ewentualnego pierwokupu ustalany jest termin aktu notarialnego, który kończy załatwienie sprawy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie do czasu uzyskania przez strony właściwego postanowienia sądowego (art.199 Kodeksu cywilnego).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 908
27 sierpnia 2014 15:27 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:29 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:05 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.