Przekształcenie prawa użytkowania

Kod RWA

MKA.1

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podpisany przez wszystkich współużytkowników wieczystych

 

Załączniki:

  • kserokopie dokumentów potwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • aktualny skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku,
  • w przypadku nieruchomości zabudowanej, na której znajdują się lokale mieszkalne – aktualny skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla każdego z lokali.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego i archiwum

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub pocztę

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. 2012.83.j.t.)),

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie do czasu uzyskania przez strony właściwego postanowienia sądowego (art.199 Kodeksu cywilnego).

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 864
27 sierpnia 2014 15:26 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:29 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 08:31 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.