Postępowanie w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego

Kod RWA

MOK.3

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzony przez zarządcę domu lub administrację budynku,
  • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • zaświadczenia o dochodach brutto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  • dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie (rachunki za wodę, ścieki, śmieci, energię elektryczną),
  • oświadczenie wnioskodawcy.

 

W toku postępowania administracyjnego Urząd Gminy Wilczyn ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych, oświaty, kultury i zdrowia

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub pocztę

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817) z późn. zmian,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27. grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 789
27 sierpnia 2014 14:56 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:29 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 08:24 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika.