Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kod RWA

SGK.2

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek, który powinien zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 1. do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Opłaty

Kwota 107 zł.

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn 91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

 • Rozdział 4 art.7 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zamianami),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Zezwolenie wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 08:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 866
27 sierpnia 2014 14:49 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:29 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 08:14 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika.