Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Kod RWA

SGK.1.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, który powinien zawierać:
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  • kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17, nr tel. 63/2683032
Odbiór dokumentów: przekazanie przez gońca lub listownie przez Pocztę Polską

Opłaty

Kwota 205 zł.

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Kwota 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Termin i sposób załatwienia

60 dni z możliwością przedłużenia

Podstawa prawna

  • Art. 71 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397  z późn. zm.). 

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2014 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 994
27 sierpnia 2014 14:19 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:24 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
26 sierpnia 2014 14:22 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika.