Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwały Rady Gminy VII sesja kadencja 2018-2023 - 21 maja 2019 r.

Uchwała Nr VII/69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Wilczyn, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Uchwała Nr VII/70/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/119/00 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2000 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania...

Uchwały Rady Gminy VI sesja kadencja 2018-2023 - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wilczyn na 2019 rok Uchwała Nr VI/62/2019 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr VI/63/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,...

Uchwały Rady Gminy V sesja kadencja 2018-2023 - 22 lutego 2019 r.

Uchwała Nr V/49/2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz...

Uchwały Rady Gminy IV sesja kadencja 2018-2023 - 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/29/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole” na lata 2019 – 2023 Uchwała Nr IV/30/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych...

Uchwały Rady Gminy III sesja kadencja 2018-2023 - 11 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2019 Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczyn w 2019 roku Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie opłaty targowej Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie opłaty...

Uchwały Rady Gminy II sesja kadencja 2018-2023 - 04 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego, ustalenie przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenie przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania...

Uchwały Rady Gminy I sesja kadencja 2018-2023 - 20 listopada 2018 r.

Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyn Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2016 roku (Sesja XXI)

Sesja XXI UCHWAŁA NR XXI/150/2016 RADY GMINY WILCZYNz dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyn , UCHWAŁA NR XXI/149/2016 RADY GMINY WILCZYN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2015 rok, zał_4, załącznik, uzasadnienie, uzasadnienie, UCHWAŁA...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2016 roku (Sesja XX)

Sesja XX UCHWAŁA NR XX/137/2016 RADY GMINY WILCZYN z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 rokiem obchodów jubileuszu 700-lecia lokacji Wilczyna

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2016 roku (Sesja XVIII)

Sesja XVIII UCHWAŁA NR XVIII/135/2016 RADY GMINY WILCZYN z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Wilczynie, UCHWAŁA NR XVIII/134/2016 RADY GMINY WILCZYN z dnia 15 kwietnia 2016 r....