Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup oraz dostawa oleju opałowego do trzech jednostek oświatowych na terenie Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2017/2018

Wilczyn: Zakup oraz dostawa oleju opałowego do trzech jednostek oświatowych na terenie Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2017/2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
-
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, krajowy numer identyfikacyjny 31101934900000, ul. Strzelińska 12D , 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 26 83 032, e-mail
gmina@wilczyn.pl, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej (URL): www.wilczyn.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4)KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak www.bip.wilczyn.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak www.bip.wilczyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Więcej...

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2017 19:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 278
05 września 2017 19:22 Tomasz Filipski - Opublikowanie dokumentu.
05 września 2017 19:22 Tomasz Filipski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 września 2017 19:18 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika [zobowi¦ůzanie_podmiotu_trzeciego_do_udost¦Öpnienia_potencja+éu.d ocx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)