Informacje dotyczące ofert poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1.

Wilczyn, 2017-07-18 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I. Tytuł zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw w następujących miejscowościach na terenie Gminy Wilczyn: Kopydłowo, Maślaki, Ościsłowo, Góry i Zygmuntowo.

Wilczyn, 13.06.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro Wójt Gminy Wilczyn zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na przedmiot zamówienia wskazany poniżej. I. Zamawiający: Gmina Wilczyn ul. Strzelińska 12 D 62-550 Wilczyn e-mail: gmina@wilczyn.pl II. Nazwa zadania Dostawa...

ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji (przegląd pięcioletni) w budynkach będących własnością Gminy Wilczyn

Wilczyn, 18.05.2017 r. OTK.7011.16.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy w Wilczynie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro pn. „Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,...

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Wilczyn

Wilczyn, 18.05.2017 r. OTK.7011.15.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Wilczyn według załączonego wykazu. Gmina Wilczyn zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów...