Zawarcie związku małżeńskiego

Kod RWA

USC.9

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • aktualne dowody osobiste lub paszporty wraz  z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu,
  • skrócone odpisy aktu urodzenia opłacone opłatą skarbową - w przypadku urodzenia się przyszłych małżonków poza obszarem Gminy Wilczyn – dotyczy panien i kawalerów.

Dodatkowo :

  • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu o jego rozwiązaniu przez rozwód - w przypadku , gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Gminą Wilczyn - dotyczy osób rozwiedzionych,
  • odpis aktu zgonu współmałżonka opłacony opłatą skarbową - w przypadku gdy zgon współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego lub gdy związek małżeński będzie zawierany poza Gminą Wilczyn – dotyczy wdów / wdowców.

W przypadku cudzoziemców:

  • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

Kwota 84 zł.

 

Pierwsze trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa zwolnione są od opłaty skarbowej

 

Dodatkowe odpisy podlegają opłacie skarbowej w wysokości:

odpis skrócony - 22 zł

wielojęzyczny odpis skrócony – 22zł

odpis zupełny - 33 zł

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Po złożeniu dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

  • Art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z  1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 – ze zmianami), 

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

W uzasadnionych przypadkach, z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

Nupturienci składają podpisy pod sporządzonym zapewnieniem o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego.

Jeżeli po zawarciu związku małżeńskiego zmienicie Państwo decyzję dotyczącą nazwisk, prosimy o zapoznanie się ze sprawą „Zmiana imienia i nazwiska”

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 944
27 sierpnia 2014 11:47 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.