Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Kod RWA

USC.8

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • aktualne dowody osobiste lub paszporty wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia, opłacony opłatą skarbową - w przypadku narodzin poza obszarem Gminy Wilczyn – dotyczy panien i kawalerów,

Dodatkowo :

 • skrócony odpis aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód- w przypadku gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego – dotyczy osób rozwiedzionych,
  • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka opłacony opłatą skarbową, - w przypadku gdy zgon został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego- dotyczy wdów /wdowców,
 • w przypadku cudzoziemców:

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

84 zł za sporządzenie aktu (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzony w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego)

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Po złożeniu dokumentów następuje ich niezwłoczne rozpatrzenie i wydanie zaświadczenia lub decyzji odmownej.

Podstawa prawna

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku,  (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zmianami),
 • Prawo o aktach stanu cywilnego -  ustawa z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania (zameldowania) jednej z zainteresowanych stron.

Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 869
27 sierpnia 2014 11:44 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.