Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Kod RWA

USC.7

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • aktualny dowód osobisty lub paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu,
  • odpis skrócony aktu urodzenia, opłacony opłatą skarbową - w przypadku narodzin poza obszarem Gminy Wilczyn – dotyczy panien i kawalerów;

Dodatkowo:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód- w przypadku gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego – dotyczy osób rozwiedzionych,
  •  skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka opłacony opłatą skarbową, - w przypadku gdy zgon został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego - dotyczy wdów /wdowców,

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

Kwota 38 zł. 

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Po złożeniu dokumentów, następuje ich niezwłoczne rozpatrzenie i wydanie decyzji pozytywnej lub negatywnej.

Podstawa prawna

  • Art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 ze zmianami),

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku odmowy wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone  zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od daty wystawienia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 834
27 sierpnia 2014 11:41 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.