Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą

Kod RWA

USC.6

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek oraz odpis aktu stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

Kwota 50 zł.

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

 30 dni

Po złożeniu wniosku wraz z dokumentami następuje ich niezwłoczne rozpatrzenie i wydanie decyzji oraz dokonanie wpisu w księgach USC

Podstawa prawna

  • Art. 73 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688 – ze  zmianami),

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wilczynie.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Dokumenty złożone w postępowaniu pozostają w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie podlegają zwrotowi.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć :

  • osoba, której akt dotyczy,
  • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem osób, których akt nie dotyczy  (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego.

W przypadkach :

  1. Aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu sporządzonego przez niemiecki urząd stanu cywilnego nie są przyjmowane dokumenty w formie „książeczki”. Podstawę stanowi odpis z księgi rodzinnej (Familienbuch), odpis skrócony aktu stanu cywilnego lub też odpis wielojęzyczny.
  2. Wpisania aktu małżeństwa zawartego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wymagany jest odpis aktu małżeństwa , a także licencja na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli odpis nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osób zawierających związek małżeński. Fakt zawarcia związku małżeńskiego musi być zarejestrowany we właściwym urzędzie miejscowym.
  3. Wpisanie aktu zgonu z Kanady podstawą do wpisania aktu jest odpis zgonu wydany przez właściwy urząd,  a nie dokument poświadczający pochówek. W przypadku wpisania kanadyjskiego aktu urodzenia wymagany jest odpis aktu urodzenia, a nie dokument wydawany zaraz po urodzeniu dziecka zawierający tylko imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 891
27 sierpnia 2014 11:29 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.