Uznanie ojcostwa

Kod RWA

USC.5

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • dokumenty tożsamości rodziców dziecka
  • należy przedłożyć kartę ciąży.
  • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko urodziło się poza Gminą Wilczyn)

W przypadku matki panny:

  • dowody osobiste rodziców oraz odpis skrócony aktu urodzenia matki   ( nie dotyczy jeżeli urodzenie zarejestrowane jest w Gminie Wilczyn);

W przypadku matki rozwiedzionej:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu( jeżeli zostało ono zawarte poza Gminą Wilczyn);

W przypadku matki wdowy:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża ( jeżeli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce poza Gminą Wilczyn).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.

Po złożeniu oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa , urząd wydaje odpis protokołu.

Podstawa prawna

  • Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 ze zmianami,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wilczynie.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa następuje poprzez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.

Uznanie może być przyjęte jeżeli:

  • w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa,
  • w przypadku matki wdowy upłynęło 300 dni od daty zgonu małżonka.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednakże osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym ( dotyczy również sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia). Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-06

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 914
27 sierpnia 2014 11:17 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.