Odpis aktu stanu cywilnego

Kod RWA

USC.2

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek w którym należy wskazać cel wydania dokumentu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

 • odpis skrócony – kwota 22 zł
 • odpis skrócony wielojęzyczny -  kwota 22 zł 
 • odpis zupełny -  kwota 33 zł

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

 7 dni

Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego po pozytywnej weryfikacji wniosku wydaje odpis aktu.

Podstawa prawna

 • Art. 10 i 83 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zmianami),
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz. 1735),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wilczynie.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
 • sąd i inne organy państwowe,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.
 • Zgodnie z art.32 kpa w postępowaniu może uczestniczyć pełnomocnik, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa;,

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-07

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 1041
27 sierpnia 2014 14:47 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 14:46 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 11:05 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.